سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نامــردی...

مـــــــــردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند .

گدایی عشق میکنند تا زمانی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند

اما...

همین که مطمئن شدند نامردی را در کمال مردانگی به جا می آورند.


وقتی که دیگرنبود...

وقتی که دیگر نبود

من به بودنش نیازمند شدم

وقتی که دیگر رفت

من به انتظار آمدنش نشستم

وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد

من او را دوست داشتم

وقتی که او تمام کرد

من شروع کردم

وقتی که او تمام شد

من آغاز کردم

چه سخت است تنها متولد شدن

مثل تنها زندگی کردن است

مثل تنها ماندن ...